Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Redegørelse Eksisterende VVM-redegørelser

Redegørelse

> Kommuneplanen og andre planer
> Beskyttede områder efter anden lovgivning
> Boligbyggeprogram og Restrummelighed
> Eksisterende VVM-redegørelser
> Kystnærhedszonen - redegørelse
> Detailhandel - redegørelse

Eksisterende VVM-redegørelser


Forslag til Kommuneplan 2013

I afsnittet om Miljøvurderinger (MV & VVM) beskrives de to typer af miljøvurderinger, der findes i dag. Miljøvurdering af planer og programmer (MV) og Vurdering af virkningerne på miljøet på projekter og anlæg (VVM). Derudover findes der eksisterende VVM-redegørelser, som ses herunder.

Eksisterende VVM-redegørelser

Der er flere eksisterende VVM-anlæg i Syddjurs Kommune:

  • Faxmosegård, Balsmark 5, 8543 Hornslet, slagtesvin
  • Bugtrup Møllevej 6, 8560 Kolind, malkekvæg
  • Nødagergård, Kærbyvej 14, 8560 Kolind, svineproduktion
  • Lübker Golf Resort
  • Naturprojekt for Alling Ådal
  • 3 vindmøller ved Skaføgård

Disse har alle tilhørende uddybende VVM-redegørelser.

Faxmosegård, Balsmark 5, 8543 Hornslet, slagtesvin

På landbrugsejendommen Faxmosegård, Balsmark 5, 8543 Hornslet, matr. nr. lt m.fl., Lindå by, Todbjerg, kan slagtesvineproduktionen udvides op til 290 dyreenheder (DE). Der kan opføres stalde på samlet 1.100 m2 inden for det angivne byggefelt.

Bugtrup Møllevej 6, 8560 Kolind, malkekvæg

På landbrugsejendommen Bugtrup Møllevej 6, 8560 Kolind, matr. nr. 3d Bugtrup by, Kolind m.fl., som drives sammen med Frellingvej 26, matr. nr. 9n Mårup by, Nødager m.fl., Midtdjurs Kommune og Vråvej 18, matr. nr. 9a Grønfeld by, Agri, Ebeltoft Kommune, i selskabet Schmidt Sørensen I/S, kan malkekvægsbesætningen med opdræt udvides op til 381 DE. Der opføres en ny sengebåsstald med fast drænet gulv, i tilknytning til det eksisterende byggeri på ejendommen, og ny gylletank. Gulvtypen skal være af en af de to typer, Landskontoret for Bygninger og Maskiner har afprøvet i 2002.
Der stilles følgende vilkår til produktionen:
- Fosfor-balance på arealerne ved Vråvej 18, mellem Grønfeld og Vrinners.
- Afgræsning eller årlig slåning af arealet, der støder op til Korup Å, på matr. nr. 12 i Ebdrup by, Ebdrup, på ca. 3,5 ha. Der må ikke tilføres husdyrgødning udover det, der afsættes af græssende dyr.

Nødagergård, Kærbyvej 14, 8560 Kolind, svineproduktion

Godkendelse af svineproduktion på Nødagergård. På landbrugsejendommen Nødagergård, Kærbyvej 14, 8560 Kolind, matr. nr. 4a Nødager by, Nødager m.fl. godkendes svineproduktionen med op til 333 DE. Produktionen foretages inden for de eksisterende bygningsrammer. Vurdering af, at produktionen kan gennemføres inden for ovenstående retningslinier er baseret på følgende forudsætninger: Ejendommens produktion gennemføres på en sådan måde, at på de ejede og forpagtede arealer, der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og som tillige er nitratfølsomt, må overskuddet af kvælstof ikke overstige 40 kg N/ha/år.

Lübker Golf Resort

Se bilag i intern boks til højre ”Forslag til Strategisk Miljøvurdering og Vurdering af Virkninger på Miljøet af lokalplanforslag 302” 

Naturprojekt for Alling Ådal

Se bilag i intern boks til højre ”Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for naturprojekt i Alling ådal, oktober 2009” til Syddjurs Kommuneplan 2009.

3 vindmøller ved Skaføgård

Se bilag i intern boks til højre. "Kommuneplantillæg nr. 12, Vindmøller ved Skaføgård til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 VVM og MV af lokalplan nr. 302, Lubker Golf Resort.pdf (3.2 MB)

 VVM for naturprojekt for Alling Ådal (kommuneplantillæg).pdf (7.6 MB)

 Kommuneplantillæg Skaføgård Vindmølleområde, oversigt over VVM.pdf (2.2 MB)

 

Naturstyrelsen - Miljøvurdering af planer og programmer

Naturstyrelsen - VVM

Retsinformation - Lov om miljøvurdering

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk