Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Redegørelse Kommuneplanen og andre planer

Redegørelse

> Kommuneplanen og andre planer
> Beskyttede områder efter anden lovgivning
> Boligbyggeprogram og Restrummelighed
> Eksisterende VVM-redegørelser
> Kystnærhedszonen - redegørelse
> Detailhandel - redegørelse

Kommuneplanen og andre planer


Forslag til Kommuneplan 2013

Kommuneplanen og Syddjurs Planstrategi

Syddjurs Planstrategi indeholder byrådets visioner og strategier for kommunens overordnede udvikling. Samtidig er det i planstrategien, at byrådet beslutter, i hvilket omfang kommuneplanens skal revideres. Kommuneplanen bygger videre på de principper og visioner, som er opstillet i Planstrategien, blandt andet om beskyttelse og benyttelse af naturen.

Se strategien og beslutningen om, hvordan kommuneplanen skal revideres i boksen til højre under interne links. 

Kommuneplanen og Syddjurs Lokal Agenda 21

Planloven indeholder bestemmelser om andre plandokumenter end planstrategien og kommuneplanen. En af de væsentligeste er Lokal Agenda 21-strategien, hvis formål er at sikre en bæredygtig udvikling i regioner og kommuner. I Syddjurs Kommune forløb arbejdet med Lokal Agenda 21-strategien sideløbende med udarbejdelsen af planstrategien. Lokal Agenda 21-strategien i Syddjurs Kommune er ikke en ny strategi for en bæredygtig udvikling, men en opsamling på de strategier, mål, visioner og arbejde, som allerede findes i Syddjurs Kommune.

Se strategien i boksen til højre under interne links.

Kommuneplanen og den regionale udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan 2012 for Region Midtjylland ses af ekstern boks til højre under eksterne links. Syddjurs Kommuneplan må ikke stride mod den regionale udviklingsplan. 

Vandplaner og Natura 2000 planer

Ifølge planlovens § 11e, 4) og 5) skal der redegøres for, hvordan Syddjurs Kommune forholder sig til statens vandplaner og natura 2000-planer.
Det er statens opgave, at udarbejde vandplanen, natura 2000-planen og natura 2000-skovplanen. Derefter skal kommunerne udarbejde handleplaner, der fastlægger de konkrete tiltag for, hvordan målsætningerne efterleves.

Statens vandplaner var vedtaget og Syddjurs Kommune var færdig med handleplanen, da statens vandplan midlertidig blev gjort ugyldig. Se mere om status for vandplanerne under afsnittet om Myndighedernes administration af miljølovgivningen i boksen til højre under interne links.

I efteråret 2012 godkendte Byrådet 6 natura 2000 handleplaner. De dækker natura 2000 områderne Tved, Stubbe Sø, Kobberhage med kystarealer, Kalø Vig og Kalø Skovene, Mols Bjerge og kystvande samt Begtrup Vig og kystarealer ved Helgenæs.

Planerne skal blandt andet sikre, at der gennemføres tiltag, som sikrer "gunstig bevaringsstatus" for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Handleplanerne indeholder:

 • en prioritering af handleplan-myndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden
 • en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter
 • de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplan-myndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus

Se mere på Syddjurs Kommunes side om vand- og naturplaner.

Klimatilpasningsplan og spildevandsplan

Syddjurs Kommune har igangsat arbejdet med en klimatilpasningsplan og samtidig udarbejdes en spildevandsplan. Disse to planer og især klimatilpasningsplanen vil med al sandsynlighed resultere i et kommuneplantillæg med temaet vand. I forbindelse med nye udlæg i denne kommuneplan har administrationen forsøgt at bruge de data (oversvømmelsesdata og skybrudsdata), som man har haft adgang til. 

Råstofplanen

Ifølge planlovens § 11e, 6) skal der redegøres for de i råstofplanen fastsatte bestemmelser, der er relevante for planlægningen af arealanvendelsen i kommuneplanen. De råstofgrave- og råstofinteresseområder, der er udpeget i den regionale udviklingsplan, er ligeledes udpeget i Syddjurs Kommuneplan 2013 med tilhørende retningslinjer. Se internt link om Råstofindvinding i boksen til højre.

Kommuneplanen og den statslige trafikplan

Ifølge planlovens §11e 9) skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med den statslige trafikplan.
Syddjurs Kommune har en vision et tidssvarende, sikkert og trygt vej- og stinet, hvor inden kommer til at skade eller dræbes, samt et velfungerende kollektivt trafiksystem. 

Det er i tråd med de overordnede visioner, der optræder i den grønne trafikpolitikaftale af 29. januar 2009, hvor partierne bag aftalen tilkendegiver, at staten vil arbejde for følgende:

 1. grønne bilskatter
 2. nye og bæredygtige teknologier
 3. mere og bedre kollektiv trafik
 4. bedre vilkår for cyklister
 5. CO2 reduktionstiltag her og nu
 6. øget hensyn til natur og miljøtil 
 7. mindre støj
 8. bedre trafiksikkerhed

Syddjurs Kommunes mulighed for at støtte op om statens visioner er i forhold til mere og bedre kollektiv trafik, bedre vilkår for cyklister, øget hensyn til natur og miljø og bedre trafiksikkerrhed.

Syddjurs Kommune holder løbende øje med vejnettet med henblik på at forbedre trafiksikkerheden samt den oplevede tryghed på vejene. Dertil har vi i 2013 udarbejdet en opdateret trafiksikkerhedsplan. Syddjurs Stiplan 2013-2020 anvendes til at prioritere, hvilke cykelstier vi skal lave og hvilke, vi skal lave først. Syddjurs Trafikplan sikre et velfungerende kollektiv trafiksystem og prioriteringerne for det overordnede vejnet.  Når der skal findes linieføringer til nye, større vejanlæg udarbejdes der linievalgsrapporter, hvor hensynet til natur og miljø ligeledes er en indvirkende faktor på det endelige valg af linjeføring.

Kommuneplanen og trafikselskabernes trafikplan

Ifølge planlovens § 11e, 9) skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med trafikselskabernes trafikplan for offentlig service.
Syddjurs Kommune arbejder på at sikre den regionale kollektive trafik, så der er forbindelse mellem hovedbyer i kommunen og de større byer i nabokommunerne. I det omfang Region Midtjylland ændrer på udbuddet af den kollektive trafik, vil kommunen søge at kompensere herfor for at sikre lige mulighed for brug af kollektiv trafik - lokalt og regionalt.

Kommuneplanen og nabokommunernes kommuneplan

Efter planlovens § 11e, 8) skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne. Syddjurs Kommune har følgende nabokommuner; Aarhus, Favrskov, Randers og Norddjurs.

De temaer, som det primært er interessant at samarbejde om på tværs af kommunegrænserne, er temaer i det åbne land. Det gælder blandt andet placering af større tekniske anlæg, såsom vindmøller, sikring af blandt andet spredningskorridorer, områder til store husdyrbrug, landskabelige og geologiske interesseområder samt infrastruktur.

Den kommunale grænse mellem Syddjurs Kommune og henholdsvis Randers og Favrskov er lille. Syddjurs Kommune har haft kontakt med planlæggere i begge kommuner, og det er vurderet, at der ikke har været et større behov for et tættere samarbejde. 

Syddjurs Kommune har en tæt tilkobling til Aarhus Kommune, og er derfor meget opmærksom på den planlægning, der generelt foregår i Aarhus. Især det nye letbaneprojekt, større detailhandelsområder og byudvikling i og ved Løgten/Skødstrup har indflydelse på udviklingsmulighederne i Syddjurs Kommune.

Kommunegrænsen mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune er lang. Der er et udpræget samarbejde mellem de to kommuner. Det gælder både for decideret kommuneplantemaer og andre udviklingstemaer.

 


 

 

Planstrategien - Forside

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Lokal Agenda 21 - Forside

Myndighedernes administration af miljølovgivning - vandplanerne

Råstofindvinding

 

Den regionale udviklingsplan 2012 - Region Midtjylland

Syddjurs Kommunes side om vand- og naturplanerne

Trafik

Norddjurs Kommunes Kommuneplan

Aarhus Kommunes Kommuneplan

Farvskov Kommunes Kommuneplan

Randers Kommunes Kommuneplan

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk