Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Redegørelse Redegørelse

Redegørelse

> Kommuneplanen og andre planer
> Beskyttede områder efter anden lovgivning
> Boligbyggeprogram og Restrummelighed
> Eksisterende VVM-redegørelser
> Kystnærhedszonen - redegørelse
> Detailhandel - redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2013

Efter planlovens §11e skal kommuneplanen indeholde en redegørelse for en række emner (se planlovens krav i boksen til højre under interne links). Derudover har kommunen en række pligter overfor Naturstyrelsen i forhold til ikke at modtage et veto fra staten.

Nedenstående er en oplistning og en henvisning til, hvor i kommuneplanen emnet er beskrevet nærmere. 

Kommuneplanen og andre planer

Planloven indeholder bestemmelser om andre plandokumenter bl.a. Planstrategien og Lokal Agenda 21. Derudover er der overordnede planer, som kommuneplanen skal indrette sig efter, bl.a. Statens vandplaner og Natura 2000 planer samt Regionens udviklingsplan og Råstofplan.

Se mere om disse planer i afsnittet om Kommuneplanen og andre planer. 

Beskyttede områder efter anden lovgivning

Beskyttede områder efter anden lovgivning er bl.a. bygge- og beskyttelseslinierne, fredninger samt områder, der er registreret som forurenede.

Se mere i afsnittet om Beskyttede områder efter anden lovgivning. 

Boligbyggeprogram og restrummelighed

Syddjurs Kommune har pligt til overfor Naturstyrelsen at argumentere for behovet for de kvardratmeter nye bolig- og erhvervsområder, der udlægges med den nye kommuneplan. Som værktøj hertil benyttes befolkningsprognosen, boligbyggeprogrammet og en oversigt over eksisterende restrummelighed for de områder, der allerede er udlagt til bolig eller erhverv. 

Se oversigten i afsnittet om Boligbyggeprogram og restrummelighed.

I forbindelse med nye udlæg skal det vurderes, om der skal være en rækkefølgebestemmelse på de enkelte område. En rækkefølgebestemmelse er kommunens mulighed for at prioritere et område før et andet i forhold til opstart af lokalplanlægning.

Rækkefølgebestemmelsen ses under de enkelte byer under afsnittet bosætning.

VVM 

Jævnfør planloven skal redegørelsen give et overblik over eksisterende VVM-redegørelser.

Disse ses under afsnittet Eksisterende VVM-redegørelser. 

Kystnærhedszonen

Jævnfør planloven skal de eksisterende og planlagte forhold i kysthærhedszonen vises på et kortbilag til redegørelsen. Herunder hvilke områder der friholdes for bebyggelse.

Kort og tekst ses under afsnittet Kystnærhedszonen - redegørelse.

Detailhandel

Kommuneplanen skal indeholde en større redegørelse om emnet detailhandel.

Se den uddybende redegørelse under afsnittet Detailhandel - redegørelse.


 

 

Syddjurs Planstrategi

Syddjurs Lokal Agenda 21

Myndighedernes administration af miljølovgivning - Vandplanerne

Krav til redegørelse

 

 

Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Miljøministeriet

Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter

Transportministeriet

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk