Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Antennemaster

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Antennemaster

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og fjernsynstransmission mv. og deres påvirkning af landskabet skal begrænses mest muligt, ved at

  • nye master skal stilles til rådighed for andre selskaber end ejeren
  • master skal tages ned igen senest et år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.
  • nye antennemaster bør, så vidt det er muligt, placeres i bymæssig bebyggelse.
  • nye antenner bør, så vidt det er muligt, anbringes på eksisterende master eller på andre høje bygningselementer, f.eks. skorstene, siloer, fabriksbygninger og højspændingsledninger.
  • nye master i det åbne land bør, så vidt det er muligt, placeres i tilknytning til andre høje bygningselementer.
  • nye master i det åbne land bør ikke placeres inden for områder med landskabelig interesse eller i kystnærhedszonen.
  • nye master må ikke placeres indenfor Nationalpark Mols Bjerge zone 1 og 2.

Stk. 2. Nye master, skal så vidt muligt, opføres som rørmaster i neutrale, ikke-reflekterende, lyse grå eller blå farver, hvor antenner monteres tæt inde ved rørmasten

Forslag til Kommuneplan 2013

Antennemaster opstillet i Syddjurs Kommune kan findes på mastedatabasen, som fremgår af boksen til højre under eksterne links. Antennemaster dækker både over radio-, telefon- og fjernsynsantenner. Der kan være behov for at opstille nye antennemaster bl.a. set i lyset af udbredelsen af 3. generations mobiltelefonsystem (3G), men der er ikke i denne kommuneplan taget stilling til placering af nye antennemaster i Syddjurs Kommune.

Dette afsnit vedrører ikke mindre antennemaster, som kan opstilles uden landzonetilladelse eller de antenner, som efter planlovsændring i 2013 nu kan opsættes på eksisterende anlæg. Masteloven "lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv." har til formål at begrænse det samlede antal master og deres påvirkning af omgivelserne mest muligt. Det skal ske gennem rammer for fælles udnyttelse af master og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner. Masteloven administreres af kommunerne. Hvis der ikke er andre muligheder end opførelse af en ny mast, skal rørmaster frem for gittermaster så vidt muligt vælges, således at masterne ikke bliver unødvendigt iøjefaldende. Opstilling af antennemaster kan være i modstrid med forsvarets interesser, hvad angår flyvestationer, skydeområder, radiokædeforbindelser og radarstationer mv. Syddjurs Kommune vil derfor inddrage Forsvarsministeriet ved planlægning af nye master indenfor en radius af 12 km fra et af forsvarets anlæg.

Højdebegrænsninger omkring lufthavne og flyvepladser skal respekteres, og omkring Aarhus Lufthavn må der ikke opstilles antennemaster i en afstand på 5 km. Antennemaster på 100 m og højere skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Inden masterne må opstilles, skal der være udstedt en attest om, at den hindring masten udgør ikke skønnes at udgøre en fare for lufttrafikken.

VI har i øjeblikket lidt svært ved at vise antennemasterne på kort, men de kan ses på Mastedatabasen. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Digital infrastruktur

 

 

Mastedatabasen

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk