Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Højspændingsledninger

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Højspændingsledninger


Forslag til Kommuneplan 2013

Højspændingsledninger føres normalt gennem åbent land, hvor de i kraft af masternes størrelse og ledningernes længde er meget iøjnefaldende og dominerende i landskabsbilledet. Af hensyn til de landskabelige interesser bør mulighederne for kabellægning af højspændingsledninger udnyttes, så vidt som det er teknisk og økonomisk forsvarligt.

I Syddjurs Kommune findes der ingen 400kV-ledninger. Kortet til højre viser, hvor der i dag er 150kV-ledninger, mens 60kV-ledninger ikke er vist. Efter Netudviklingsplanen og kabelhandlingsplanen 2013 udarbejdet af Energinet skal alle nuværende og fremtidige 60kv-ledninger kabellægges. Ifølge "Energistrategi 2025" fra juni 2005 er regeringen indstillet på, at nye 132/150 kV forbindelser, som hovedregel etableres som jordkabler. Kun i ganske særlige tilfælde – som f.eks. første trin i en senere 400-132/150 kV kombiledning og eventuelt i tilfælde med meget store behov for overføringsevne på 132/150 kV-ledninger over større afstande - bør luftledninger overvejes.

Syddjurs Kommunens to 132/150kV-netledninger mellem Trige og Mesballe forventes, efter kabelhandlingsplanen 2013, kabellagt i perioden 2016-2020. 

I den tidligere planperiode har der været udarbejdet et kommuneplantillag til reservation af et tracé til nedgravning af et højspændingskabel fra Trige transformatorstation til Anholt Havvindmøllepark. Da kablet nu er nedgravet vil reservationen ikke længere være at finde i kommuneplanen.

Højspændingsledninger ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 
 

 

EnergiNet.dk

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk