Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Byrådets målsætninger

 • Byrådet vil i samarbejde med relevante aktører fortsat sikre stabil teknisk infrastruktur også i forhold til den digitale infastruktur
 • Byrådet ønsker, at placering og udformning af nye tekniske anlæg, heriblandt vindmøller skal ske, så der skabes færrest mulige gener for omgivelserne, både i forhold til naboer, miljøet, naturen og landskabet
 • Byrådet ønsker, at der ved udlæg til vindmøller sikres en balance mellem hensyn til klimapolitik/forsyning, landskabet og naboer
 • Byrådet vil igennem det lokale Agenda 21-arbejde have fokus på initiativer til at nedbringe energiforbruget og CO2-belastningen
 • Byrådet vil i samarbejde med RENO Djurs arbejde for at nedbringe affaldsmængden i Syddjurs Kommune, dette skal ske gennem lokal Agenda 21-arbejdet

Forslag til Kommuneplan 2013

Et velfungerende samfund er afhængig af, at de tekniske anlæg fungerer stabilt og optimalt. Tekniske anlæg ligger ofte i det åbne land, men er også nødvendige i byerne.

Nye anlæg skal ikke etableres ukritisk, men behovet skal sammenholdes med de ulemper og gener, som anlæggene kan give og derved forsøge at minimere disse gener. Det kan være ved at placere de tekniske anlæg, hvor de giver færrest mulige gener eller ved at minimere produktionen af affald og forbruget af rent vand og energi, hvorved behovet for nye anlæg minimeres.

Syddjurs Kommune har stor indflydelse på placeringen af nye anlæg, men der er mange, både private og offentlige virksomheder, der fungerer som samarbejdspartnere.

Begrebet tekniske anlæg dækker blandt andet over

 • anlæg til strækningsanlæg
 • antennemaster
 • anlæg til energiforsyning, såsom højspændingsledninger og fjernvarmenettet
 • biogasanlæg (revideret ved denne kommuneplan 2013)
 • Solcelleanlæg (revideret ved denne kommuneplan 2013)
 • vindmøller (revideret ved denne kommuneplan 2013)
 • spildevandsrenseanlæg samt
 • anlæg til affaldshåndtering såsom deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og genbrugsstationer

Derudover bliver temaer som digital infrastruktur, støjhensyn og miljøvurderinger ligeledes behandlet her.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

Kom med bemærkninger her

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 

 

 

Naturstyrelsen

Miljøministeriet

Klima og Energiministeriet

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk