Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Vindmøller

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Vindmøller

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Områder der findes umiddelbart egnede til vindmøller fremgår af kortet til højre. Der er umiddelbart mulighed for at opstille følgende antal vindmøller i de respektive områder:

  • Område ved Skaføgaard - op til 3 vindmøller på max. 125m
  • Område ved Ebeltoft Færgehavn - op til 4 vindmøller på max 150m
  • Område ved Elløv Enge - op til 4 vindmøller på max. 125m

Stk. 2. Ved godkendelse af projekter inden for områderne, der findes umiddelbart egnede til vindmøller, skal der lægges vægt på optimal udnyttelse af området. Det vil sige, at der skal opstilles så effektive og så mange vindmøller som muligt indenfor de grænser, som hensynet til naboer, landskab og natur forudsætter

Stk. 3. Vindmøller skal placeres og udformes under videst mulig hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder især hensynet til landskabsbilledet, og således, at nabogener begrænses

Stk. 4. De udpegede områder forbeholdes vindmøller med en totalhøjde, der skal ligge i intervallet fra 100 - 150m. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være på 1:1,1 - 1:1,35

Stk. 5. Der planlægges kun for vindmøller mellem 25 og 100m hvis der findes en særlig begrundelse eller behov for sådanne

Stk. 6. I de enkelte vindmøllegrupper skal vindmøllerne have samme rotordiameter, farve og opstilles med samme indbyrdes afstand

Stk. 7. Placering af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede veje og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere end 1,7 gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb

Stk. 8. Ved planlægning sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reelt skyggetid

Stk. 9. Husstandsmøller med en totalhøjde på max. 25m kan opstilles uden for vindmølleområderne ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknytning til ejendommens bygninger, hvis det ud fra en konkret vurdering findes foreneligt med det åbne lands interesser

Forslag til Kommuneplan 2013

Vindmøller er en god alternativ energiforsyningsmulighed, og Byrådet ønsker at fremme muligheden for opstilling af nye vindmøller i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommuneplan 2013 udpeger tre mulige vindmølleområder.

Området ved Skaføgård har i perioden 2009 - 2012 gennemgået en konkret planlægning, og opstillingen af tre vindmøller med en totalhøjde på max. 125m er nu mulig. Dog er sagen i behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Området ved Ebeltoft Færgehavn var ligeledes udpeget i Syddjurs Kommuneplan 2009, men området kompliceres af, at der skal bygges en ny mole til vindmøllerne.

Området ved Elløv Enge er et nyt muligt vindmølleområde, som er udpeget grundet en konkret henvendelse. 

Udpegningen af mulige vindmølleområder skal afvejes imellem hensynene til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt jordbrugsmæssige interesser og den forventede produktion af vedvarende energi. På den baggrund er der i Syddjurs Kommune udpeget tre mulige nye områder for vindmøller med en totalhøjde på mellem 100-150 m (dvs. fra jorden til vingespids når denne er højest i terrænet). Byrådet vil kun planlægge for mindre vindmøller mellem 25 og 100 m, hvis der findes en særlig begrundelse eller behov for en sådan. 

De udpegede vindmølleområder skal følges op af en vurdering af og planlægning for de individuelle vindmølleprojekter. Det betyder konkret, at der efterfølgende skal udarbejdes VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), kommuneplantillæg, lokalplan, og at projekterne skal igennem Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning. Derfor er udpegningen i kommuneplanen kun første skridt mod opstilling af nye vindmøller.

Se yderligere info om vindmølleprocesser på Statens hjemmeside eller Syddjurs Kommunes egen hjemmeside om vindmølleplanlægning (se boksen til højre under eksterne links).

Eksisterende vindmøller og områder udpeget som mulige områder til opstilling af vindmøller ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Husstandsmøller

En husstandsmølle er 25 m eller lavere i totalhøjde og skal opstilles i umiddelbar nærhed til eksisterende bebyggelse. Der skal ikke kommuneplanlægges for husstandsmøller, da de kan opstilles efter en landzonetilladelse og derfor er de ikke beskrevet yderligere i kommuneplanen. Husstandsmøller er dog, ligesom andre vindmøller, omfattet af krav om hensyntagen til omgivelserne og støjkrav.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf (577.5 KB)

Miljøvurderinger (MV og VVM)

Klima og Energi

 

Syddjurs kommune - Vindmøller

Statens hjemmeside - Vindinfo.dk

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk