Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Turisme Campingpladser og lign.

Turisme

> Turistpolitiske overvejelser
> Hoteller, Feriebyer og lign.
> Campingpladser og lign.
> Særligt arealkrævende fritidsanlæg
> Særligt støjende fritidsanlæg
> Lystbådehavne
> Sommerhusområder

Campingpladser og lign.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der kan etableres nye campingpladser og foretages udvidelser af eksisterende pladser i det omfang en afvejning af de rekreative ønsker, mod andre arealinteresser tillader det.

Stk. 2. Campingpladserne skal indrettes og afgrænses under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, samt det åbne lands interesser i øvrigt.

Forslag til Kommuneplan 2013

Placering af nye campingpladser og størrelsen på pladserne må bero på en konkret vurdering. Arealudlæg til nye campingpladser bør normalt være så rummelige, at pladserne kan opnå en kapacitet svarende til mindst 500 personer. Eksisterende campingpladser i Syddjurs Kommune fremgår af kortet til højre.

Nye campingpladser og udvidelse af bestående pladser indenfor kystnærhedszonen forudsættes placeret på en måde, så der ikke beslaglægges åbne kyststrækninger.

Primitive teltpladser med plads til 10 – 20 telte kan i begrænset omfang og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen placeres i tilknytning til større å systemer, langs kysten, samt ved regionale og kommunale cykel- og vandreruter.

Der vil ikke blive oprettet offentlige overnatningspladser for autocampere og de henvises i stedet til de eksisterende campingpladser.

Campingpladser(blå pletter), hoteller(gule) og feriebyer(blå flader) ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk