Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Turisme Særligt arealkrævende fritidsanlæg

Turisme

> Turistpolitiske overvejelser
> Hoteller, Feriebyer og lign.
> Campingpladser og lign.
> Særligt arealkrævende fritidsanlæg
> Særligt støjende fritidsanlæg
> Lystbådehavne
> Sommerhusområder

Særligt arealkrævende fritidsanlæg

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som hovedregel placeres uden for områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen.

Stk. 2. Placering og etablering af golfbaner og øvrige særligt arealkrævende fritidsanlæg skal endvidere ske under hensyntagen til grundvandsinteresser i området.

Forslag til Kommuneplan 2013

Ønsker om nye fritidsanlæg, der beslaglægger store arealressourcer, skal altid vurderes i forhold til prioriteringerne i kommunens samlede turistpolitiske overvejelser.

Udflugtsmål

Forlystelsesparker, dyreparker og lignende, der fungerer som udflugtsmål, er eksempler på særligt arealkrævende anlæg, som derudover også er trafikskabende. Disse anlæg bør placeres uden for de bedste landbrugsjorder og skal placeres uden for de udpegede områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen. Placering i kystnærhedszonen kan kun finde sted, hvis anlæggets funktion kræver en placering ved kysten eller i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Golfbaner

Golfbaner er et eksempel på en anden type særligt arealkrævende fritidsanlæg. Etablering af en golfbane behøver ikke nødvendigvis at medføre større terrænændringer eller væsentligt byggeri. Den vil i en del tilfælde kunne indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt. Golfbaner bør dog placeres uden for fredede områder, uden for beskyttede naturtyper og uden for arealer omfattet af strandbeskyttelseslinien, ligesom inddragelsen af særlig værdifulde landbrugsjorde bør minimeres.

Golfbaner bliver i de fleste tilfælde behandlet med næringsstoffer og pesticider, derfor skal der være en særlig opmærksomhed ved etablering af golfbaner helt eller delvist inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til drikkevandsboringer hørende til almene vandværker. Der henvises til afsnit om Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko (intern linkboks til højde).

Golfbaner og større turistattraktioner ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

 

 Turismestrategi Vækst gennem oplevelser (419.4 KB)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk