Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Turisme Sommerhusområder

Turisme

> Turistpolitiske overvejelser
> Hoteller, Feriebyer og lign.
> Campingpladser og lign.
> Særligt arealkrævende fritidsanlæg
> Særligt støjende fritidsanlæg
> Lystbådehavne
> Sommerhusområder

Sommerhusområder

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til sommerhuse på steder, hvor en kommuneplanmæssig afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser i det åbne land tillader det.

Stk. 2. Ledige arealer i allerede udlagte sommerhusområder kan forbeholdes til ferieanlæg med indtil 100 sengepladser eller til offentlige rekreative formål.

Stk. 3. Hvis ledige arealer i et sommerhusområde udlægges til hotel, ferieby eller lignende, skal det samtidig sikres, at væsentlige dele af området friholdes til gavn for offentligheden.

Stk. 4. Nye sommerhusområder skal fortrinsvis placeres i forbindelse med andre større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelsen.

Forslag til Kommuneplan 2013

Sommerhusområder har sin egen kategori i kommuneplanens rammekort og fremgår af kortet til højre. Derudover har de fleste sommerhusområder zonestatus som sommerhusområde, hvilket giver nogle andre rettigheder i forhold til at ligge i landzone. Der kan ligge sommerhuse/fritidshuse i landzone og udenfor sommerhusområderne.

Sommerhusområderne indenfor kystnærhedszonen må i henhold til planloven som udgangspunkt ikke udvides.

Syddjurs Kommune arbejder løbende på at lokalplanlægge eksisterende sommerhusområder. Derved sikres en ensartet behandling og en konkret stillingtagen til de enkelte sommerhusområder.

Kommuneplanrammer for sommerhusområder ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dog er teksten omkring R-områder (områder som måske kunne omdannes til sommerhusområder) fjernet, da det har vist sig, at Naturstyrelsen ikke har samme forståelse af brugen af R-områder som Syddjurs Kommune.


 

 
 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk