Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Befolkningen i Syddjurs Kommune skal sikres adgang til rene vandløb, søer og kystvande

Stk. 2. Befolkningens brug af vandløb, søer og kystvande skal guides så der er plads til alle aktiviteter, mens den mest sårbare natur beskyttes

Forslag til Kommuneplan 2013

Byrådet vil sikre borgernes og turisters adgang til naturen, heriblandt vandløb, søer og kystvande. Derfor arbejder kommunen løbende på at skabe en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Dette sker med en lang række af samarbejdspartner, bl.a. Destination Djursland.

Folderen Kystkort Djursland giver et overblik over de rekreative aktiviteter, der er mulige langs med Djurslands kyster. Folderen beskriver kvaliteten af strandene samt mulighederne for windsurfing, fiskning og snokling. Se mere under afsnittet om turisme i boksen med interne links.

Badevand

Badevandet i Syddjurs Kommune har generelt en høj international standard, og kommunen har fem Blå Flag-strande. Der er udlagt 14 badevandsområder i kommune, (se kortet til højre), hvor kommunen løbende henover sommeren kontrollerer badevandskvaliteten ved 23 målestationer. Badevandet kan til tider vise tegn på en forringelse som følge af forhøjet indhold af fækale bakterier.

Forureningen af badevandet skyldes især udledninger fra renseanlæg, udledning af urenset spildevand fra ejendomme, afstrømning af husdyrgødning fra landejendomme, overløb fra overløbsbygværker og udledning af overfladevand fra befæstede arealer. Syddjurs Kommune vil arbejde for at minimere disse forureningskilder.

Endvidere har kommunen ansvaret for opsætning af redningsudstyr og sikkerhedsinformation samt drift af publikumsfaciliteter som f.eks. offentlige toiletter m.v. Kommunens badevandskontrol foretages efter bestemmelserne i EU''s badevandsdirektiv.

Badevandskvalitet

Forud for hver badesæson skal offentligheden informeres om vurdering og klassifikationen af badevandet, og efter hver badesæson skal badevandskvaliteten vurderes og klassificeres i henhold til badevandsdirektivets krav.

I badeområder og i vandområder, hvor der foregår anden rekreativ udnyttelse, såsom surfing, roning, dykning m.v., skal vandkvaliteten også kunne leve op til badevandsdirektivets kvalitetskrav. Langs kysten i øvrigt skal der ligeledes være en hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevand. Dette gælder dog ikke vandområder tæt ved erhvervshavne, åudløb mv.

På baggrund af data opnået ved kontrolovervågning og vurderinger skal der opstilles badevandsprofiler for alle badevande. En badevandsprofil skal blandt andet indeholde en liste over årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet. Badevandsprofilerne skal skiltes på de enkelte strande og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Anvendelsen ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

Natur og land

Naturens rekreative værdier

Turisme

 

 

Syddjurs Kommunes side om badevand

Destination Djursland

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk