Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand Grundvand og drikkevandsforsyning

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Grundvand og drikkevandsforsyning

Retningslinier og generelle rammer

Grundvandshåndteringen i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links

Forslag til Kommuneplan 2013

Grundvandet udgør en vigtig del af menneskets livsgrundlag - især som ressource til drikkevand samt som en forudsætning for vigtige naturområder som vandløb, søer, moser og enge. Der er desuden brug for grundvand til markvanding, industri og tilsvarende formål. Det er derfor vigtigt, at kommunens borgere og erhverv sikres mulighed for at kunne indvinde rent grundvand i tilstrækkelige mængder.

Drikkevandsforsyningen i Syddjurs Kommune er i dag og skal også i fremtiden være baseret på uforurenet grundvand. Vandforsyningen i kommunen er opdelt i ni geografiske hovedområder og varetages af 90 private vandværker. Derudover er der flere enkeltindvindere (dvs. ejendomme med egen brønd eller boring).

Vandværkerne leverer generelt en god vandkvalitet, mens der flere steder med enkeltvandforsyning er problemer med at overholde de gældende kvalitetskrav til drikkevand.

Vandforsyningsplanen 2013-2020 for Syddjurs Kommune er et redskab, så vandværkerne og kommunen kan administrere og agere ens. Det overordnede mål med planen er at sikre borgerne og virksomhederne vand:

  • af høj kvalitet
  • i tilstrækkelige mængder
  • med høj grad af forsyningssikkerhed, og
  • med simpel vandbehandling

Vandværker, områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplandene og nitratfølsomme indvindingsområder ses af kortet til højre. Det forventes, at statens nye kortlægning af områderne vil være færdig med udgangen af 2015. Derefter skal kommunen i gang med konkrete handlingsplaner. Udover statens vandplaner har naturstyrelsen udgivet et notat om de statslige udmeldinger til vandplanernes retningslinier 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse (se boksen til højre under eksterne links).

Områder med særlige drikkevandsinteresse (OSD), nitratfølsomme områder (NIF), indvindingsoplande og vandværker ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Dette tema er nyt i kommuneplanen i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dette er en konsekvens af statens vandplaner.


 

 
 

Miljøvurdering

 

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Udtræk af retningslinier fra vandplanerne (midlertidig annulleret)

Kommunens Vandhandleplan (midlertidig annulleret)

Syddjurs hjemmeside om vand

Syddjurs Vandforsyningsplan

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk