Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand Kystvande

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Kystvande

Retningslinier og generelle rammer

Håndteringen af kystvande i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under ekstern links

Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs Kommune har gode badestrande langs hele sin kyststrækning og tiltrækker hvert år turister i tusindvis fra både ind- og udland. Rent badevand er derfor en værdifuld naturressource i kommunen, og kommunen arbejder for at fastholde og forbedre vandkvaliteten langs kommunens kyster.

Virkemidler til bevarelse af en god vandkvalitet i kystvandene tager typisk afsæt i håndtering af problemstillinger inde i landet. Via vandløb og grundvandsstrømninger tilføres kystvandene næringssalte og forurenede stoffer, der er produceret/anvendt på land. Ofte ses effekterne af forurenende stoffer ikke før, de når kystvandene. Det gælder i udpræget grad næringsstofferne fosfor og kvælstof, som har været årsag til omfattende iltsvind i de danske farvande.

Kalø, Knebel, Begtrup samt Ebeltoft Vige og kysten omkring Sletterhage og ved Elsegårde er bl.a. vigtige raste- og spisepladser for vandfugle. Derudover er der knyttet store rekreative interesser til disse områder. På grund af et lille vandskifte og lagdeling af vandmasserne i vigene, er disse meget sårbare overfor tilførsel af iltforbrugende stoffer og næringsstoffer, som forøger algeproduktionen.

Dette tema er nyt i kommuneplanen i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dette er en konsekvens af statens vandplaner.


 

 

 

Kystnærhedszonen

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Udtræk af retningslinier fra vandplanerne (midlertidig annulleret)

Kommunens Vandhandleplan (midlertidig annulleret)

Syddjurs hjemmeside om vand

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk