Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand Lavbundsarealer

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Lavbundsarealer

Retningslinier og generelle rammer

Kortet til højre viser lavbundsarealer og potentielle vådområder.

Stk. 1. Lavbundsarealer, som rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg

Stk. 2. Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer bør ske under hensyn til risikoen for forhøjet vandstand

Stk. 3. Byggeri og anlæg indenfor de potentielle vådområder skal som udgangspunkt undgås

Forslag til Kommuneplan 2013

Lavbundsarealer danner en overgang mellem vandområderne og de tørre landområder og udgør et vigtigt potentiale for udvikling af områder med stor naturværdi. Det kan f.eks. være kunstigt afvandede eller drænede arealer, der tidligere var strandenge, moser, lavvandede søer og fjorde.

Det forventes, at klimaændringerne vil medføre vandstandsstigninger både i vandløb og grundvand og ved kraftige nedbørssituationer. Dette vil bl.a. medføre, at de kystnære byer og indlandsbyer med vandløbsnære arealer, samt dyrkningssikkerheden af landbrugsjord i lavbundsarealer vil blive påvirket særligt drastisk af de kommende klimaændringer.

For at sikre, at lavbundsarealerne på et tidspunkt kan genoprettes til natur samt for bl.a. at udnytte lavbundsarealernes egenskab til at udjævne afstrømningen under kraftige regnvejrshændelser, er det hensigtsmæssigt at friholde dem for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, større nye veje, vindmøller, elledninger m.v. Dermed undgås også uhensigtsmæssige investeringer.

Potentielle vådområder

En del af lavbundsarealerne er udpeget som potentielle vådområder. Kommunen vurderer, at disse arealer på sigt kan være attraktive for lodsejere og samfundet som vådområder. Både i forhold til at nedbringe udvaskningen af kvælstof og fosfor til recipienterne, men også i forhold til klimatilpasning, som spredningskorridorer mv. Etablering af et vådområde sker på frivillig basis. 

Selvom et område er udpeget som potentielt vådområde, er det ikke ensbetydende med, at der nødvendigvis kan opnås tilskud til etablering af et vådområde. Det er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der tildeler tilskud, og det gøres ud fra en række kriterier, som f.eks. hvor meget projektet vil kunne reducere mængden af kvælstof, som udledes, og at projektet medfører en positiv effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet.

Lavbundsområder og potentielle vådområder ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Det er dog en sammenskrivning af to afsnit.


 

 
 

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (577.5 KB)

Vand

 

Statens Vandmiljøplaner

Kommunens Vandhandleplan

Retningslinier for Vandplanerne

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk