Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand Myndighedernes administration af miljølovgivningen

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Myndighedernes administration af miljølovgivningen

Retningslinier og generelle rammer

Myndighedernes administration af vandområdet sker efter direktiver, lovgivning og vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links

Vandplanerne indeholder retningslinier for Myndighedernes administration af miljølovgivningen og Koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer

Forslag til Kommuneplan 2013

Vandrammedirektivet

Danmark og de øvrige EU-lande har gennem vedtagelse af vandrammedirektivet i 2000 taget afsæt i vandets kredsløb og indført en helhedstænkning i håndtering og beskyttelse af vandmiljøet. Det betyder blandt andet, at beskyttelsen af grundvand ikke kun er rettet mod drikkevandsformål, men også i høj grad mod grundvandets rolle i hele vandkredsløbet, herunder betydningen for de naturområder, som er afhængige af vandtilførsel og af, at overfladevand har en god kvalitet.

Vandrammedirektivet forpligter medlemslandene til at vedtage rammer for beskyttelse og planlægning af deres vandområder, såvel overfladevand (vandløb, søer, kystvande, vådområder m.m.) som grundvand. Direktivet fastsætter mål om en god kemisk og økologisk tilstand i søer, vandløb, fjorde, kystnære havområder og grundvand. Dette er afgørende forskelligt fra målene om reducerede udledninger i de hidtidige danske vandmiljøhandlingsplaner. Målene er således flyttet fra påvirkning til tilstand.

Statens vandplaner

Udmøntning af vandrammedirektivet i Danmark sker via Miljømålslovens og de statslige Vand- og Naturplaner.

 • Vandplaner, som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer, fjorde og hav
 • Natura 2000 - planer, som skal bevare og genoprette internationale naturområder

Overordnet vil det sige, at vandplanerne gælder for hele vandkredsløbet, mens Natura-2000 planerne er specifikke områder, der skal beskyttes. Planerne indeholder målsætninger for vand- og naturområderne, indsatsprogram og prioriteringer, samt retningslinier, som er bindende for statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Natur- og Miljøklagenævnet har 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Indtil vandplanerne er vedtaget er det Århus Amts Regionplan som stadig er gældende for flere af vandtemaerne. Se link til Regionplanens retningslinier i ekstern boks til højre. Status for vandplanerne ses på statens hjemmeside som ligeledes fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Syddjurs Kommune består af hovedvandopland Djursland, Randers Fjord og dele af Aarhus Bugt. Retningslinierne i de kommende vandplaner ser dog ud til at være ens. I boksen til højre under eksterne links findes retningslinierne for Randers Fjord.

Syddjurs Kommunes handlingsplaner og kommuneplanen

Som følge af statens vandplaner skal kommunen udarbejde handlingsplaner. Disse lader vente på sig grundet kravet om en ny offentlig høring af vandplanerne. Generelt arbejder Syddjurs Kommune for at beskytte og sikre vores vandressourcer, bl.a ved at skabe sammenhængende områder med naturlig hydrologi og tilhørende natur. Dette betyder større arealudlæg til beskyttelse af vandkredsløbet, men samtidig vil kommunen også arbejde for optimering af produktionen på de robuste arealer, samt fremme alternative produktionsformer på de følsomme arealer.

Fremover vil vandkredsløbet lokalt blive påvirket af de klimaændringer, som eksperterne forudsiger. Her forventer Syddjurs Kommune en række synergieffekter mellem arealudlæg til klimatilpasning og beskyttelse af økosystemer.

For at sikre, at kommunerne indarbejder de landsplanmæssige interesser i planlægningen, skal retningslinierne fra vandplanerne indgå i kommuneplanen, jf. planlovens § 11a nr. 20.

Retningslinierne fremgår af boksen til højre under eksterne links. Retningslinierne er inddelt i følgende overskrifter:

 • Myndighedernes administration af miljølovgivning (nr. 1 - 5)
 • Spildevand (nr. 6 - 15)
 • Vandløb ( nr. 16 - 31)
 • Søer ( nr. 32 - 37)
 • Grundvand (nr. 38 - 43)
 • Kystvande (nr. 44 - 50)
 • Blandings- og aktivitetszoner (nr 51)
 • Miljøfarlige forurendende stoffer (nr. 52 - 53)
 • Koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer (nr. 54)

Vandplanernes retningslinier, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder også i den konkrete sagsbehandling, bliver de overordnede rammer, som kommunen skal overholde og behandle efter. Sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelser og andre afgørelser indenfor miljølovgivning tager selvfølgelig afsæt i de enkelte lovgivninger som vandløbsloven, husdyrsloven, miljøbeskyttelsesloven mv. Men overordnet skal myndighederne forebygge en forringelse af den nuværende tilstand af vandkredsløbet og gerne sikre en forbedring.

Vandplanerne og herunder retningslinjerne anviser en ny måde at forvalte miljølovgivning på. Før vandplanerne blev der administreret i forhold til en formodet påvirkning af vandkredsløbet, hvor vandplanerne i stedet arbejder med vandkredsløbet tilstand.

Opfyldelse af miljømålene i vandplanerne nås via forvaltning efter retningslinjerne, samt ved generelle og specifikke indsatser. De specifikke indsatser er hovedsagelig kommunernes ansvar. Syddjurs Kommunes indsats på vandområdet er fastlagt i kommunens vandhandleplan.

Der er et tæt samarbejde i Syddjurs Kommune og med vores nabokommuner, omkring vand- og naturplaner for at sikre koordinering og synergieffekter ved udmøntning af de forskellige planer, og samspillet mellem de enkelte planer.

Vandplanerne får også indflydelse på Syddjurs Kommunes planlægning for f.eks. bebyggelse, anlæg mv., da det skal sikres, at disse tiltag ikke vanskeliggør de initiativer, der vil følge af vandplanerne.

Ud over hensynet til retningslinierne i vandplanerne tilstræber Syddjurs Kommune, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet.

Dette tema er nyt i kommuneplanen i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dette er en konsekvens af statens vandplaner.

 


 

 

 

 

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Udtræk af retningslinier fra vandplanerne (midlertidig annulleret)

Kommunens Vandhandleplan (midlertidig annulleret)

Syddjurs hjemmeside om vand

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk