Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand Søer

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Søer

Retningslinier og generelle rammer

Håndtering af søer i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links

Syddjurs Kommune har dog selv defineret følgende retningslinier:

Stk. 1. Der må kun fodres eller udsættes fugle/fisk i nye søer, hvis kommunen meddeler tilladelse her til

Forslag til Kommuneplan 2013

De biologiske forhold i de danske søer er styret af næringsstoftilførslen. Tilføres der for mange næringsstoffer til søerne, øges mængden af alger, hvilket forringer vandets klarhed og betingelserne for planter og dyr.

I Syddjurs Kommune er det stort set kun Langesø, der er i balance. De andre større søer i Syddjurs Kommune har generelt uklart vand som følge af store mængder planktonalger.

Vandplaner, randzoner, godkendelse af husdyrbrug i søoplande og ikke mindst kommunens igangværende arbejde med reduktion af spildevand i det åbne land vil på sigt bedre vandkvaliteten i kommunens søer.

Det er kommunens mål, at søer indgår i et sammenhængende kommunalt grønt netværk af naturområder, samt at søerne, i det omfang adgandsforholdene tillader det, indgår i kommunens friluftsliv og derved kan være en del af kommunens sundhedsfremmende aktiviteter.

I Syddjurs Kommune er der mange småsøer og vandhuller. Disse er meget følsomme overfor tilledning af næringsstoffer. Derudover gør andefugle og fisk ofte vandet uklart og fortrænger en stor del af dyre- og plantelivet i søerne. Derfor har Syddjurs Kommune udover retningslinierne i vandplanerne defineret en retningslinie omkring fodring og udsætning af fugle/fisk i søer.

Søer over 3 ha. er desuden beskyttet af en søbeskyttelseslinier som er en buffer fra søens kant på 150m. Se desuden afsnittet om beskyttede områder efter anden lovgivning. 

Dette tema er nyt i kommuneplanen i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dette er en konsekvens af statens vandplaner.

 


 

 
 

Beskyttede områder efter anden lovgivning

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Udtræk af retningslinier fra vandplanerne (midlertidig annulleret)

Kommunens Vandhandleplan (midlertidig annulleret)

Syddjurs hjemmeside om vand

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk