Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Byrådets målsætninger

  • Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet
  • Byrådet ønsker, at vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt
  • Byrådet ønsker, at de fysiske forhold i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på de naturgivne forhold som praktisk muligt under hensyntagen til de erhvervsmæssige interesser, herunder jordbrugets interesser
  • Byrådet vil arbejde for, at vandkvaliteten skal være så god, at anvendelsen af vandløb, søer og kystvande ikke indebærer sundhedsmæssige risici for befolkningen
  • Byrådet vil arbejde for, at kommunens borgere og gæster fortsat skal have gode muligheder for badning langs kyster og i enkelte søer. Dette gøres blandt andet igennem arbejdet med at bevare og udvide antallet af badestrande med Blå Flag
  • Byrådet ønsker, at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand
  • Byrådet vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling
  • Byrådet ønsker, at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet
  • Byrådet vil arbejde for, at der i den kommende planperiode bliver udarbejdet en klimatilpasningsplan, der tager udgangspunkt i Regeringens Klimatilpasningsstrategi

Forslag til Kommuneplan 2013

Vand er liv 

Vand er essentielt for mennesket, naturen og økonomien. Beskyttelse af vand er derfor ikke kun et spørgsmål om at sikre drikkevand. I vandkredsløbet findes en væsentlig del af vores økosystemer og levesteder af betydning for biodiversiteten. Økonomisk er vand også en betydende faktor. Det meste af vores ferskvand bliver brugt til at dyrke afgrøder. Mens en person i gennemsnit har brug for 4 liter vand pr. dag, bliver der brugt mellem 2000 og 5000 liter vand til at producere den føde, en person har brug for.

Vandets kredsløb

Der dannes ikke nyt vand, alt vand indgår i et evigt kredsløb. Når regnvand rammer jorden vil hovedparten fordampe eller strømme til vandløb, søer eller havet, mens en mindre del siver ned gennem jordlagene og bliver til grundvand. Grundvandet vil også før eller siden ende i vandløb, søer og til sidst havet. Herfra fordamper det igen, og processen vil starte forfra.

Vand kan opløse flere stoffer end nogen anden væske. Vand fører derfor kemikalier, mineraler og næringsstoffer med sig rundt i økosystemerne. Vandkredsløbet er således meget påvirkelig af menneskelig aktivitet. F.eks. er Danmark og herunder Syddjurs Kommune intensivt dyrket land. Udvaskning af næringsstoffer, pesticider mv. kan konflikte med bl.a. vores ønske om rent drikkevand, klare søer, naturlige vandløb mv.

Specielt den del af kredsløbet, som udgøres af grundvandet, betragtes som en ressource, som kan bruges efter behov. Hovedparten af det vand, som pumpes op til drikkevandsformål havner i vandløbene, som renset spildevand. Da vandet genbruges, kan ressourcen i princippet benyttes til evig tid. Dette forudsætter dog, at vi ikke overudnytter ressourcen, og at vi ikke forurener den. Derfor skal vores grundvand beskyttes, så der også er rent drikkevand i fremtiden.

Læs mere om myndighedernes rolle og administration af bl.a. miljømålslovgivningen under kommuneplanens afsnit Myndighedernes administration af miljølovgivningen.

Se desuden kommunens hjemmeside om vand, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Dette tema er nyt i kommuneplanen i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009 og er en konsekvens af statens vandplaner.

 


 

 

 

Kom med bemærkninger her

Myndighedernes administration af miljølovgivningen

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Udtræk af retningslinier fra vandplanerne (midlertidig annulleret)

Kommunens Vandhandleplan (midlertidig annulleret)

Syddjurs hjemmeside om vand

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk