Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Vand Vandløb

Vand

> Myndighedernes administration af miljølovgivningen
> Vandløb
> Søer
> Kystvande
> Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
> Lavbundsarealer
> Grundvand og drikkevandsforsyning
> Spildevand

Vandløb

Retningslinier og generelle rammer

Vandløbshåndteringen i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links

Forslag til Kommuneplan 2013

I Syddjurs Kommune lider en del af vandløbene under dårlig vandkvalitet eller dårlige fysiske forhold. Dette ses bl.a. i ørredbestanden, idet kun ca. en tredjedel af de vandløb, der er egnede til ørreder, har en tilfredsstil­lende fiskebestand.

De væsentligste problemer for vandløbene i dag er dårlige fysiske forhold, sandtransport, udledning af husspildevand, okker samt spærringer i form af opstemninger, rørlægninger, gamle rørbroer m.v.

Syddjurs Kommune arbejder målrettet på at forbedre disse forhold, ikke mindst set i lyset af, at en øget ørredbestand vil højne værdien af det rekreative fiskeri langs Djursland kyster og understøtte målsætningen om helårsturisme på Djursland.

Syddjurs Kommune vil arbejde for at fremme dialogen omkring forvaltningen af vandløbene med lodsejerne, interesseorganisationer mv., så forvaltningen af vandløbene arbejder efter fælles værdier og mål og ikke kun efter regler og love. En del af dialogen har også fokus på parolen - hjælp til selvhjælp .

Kommunen har i 2012-2013 inviteret alle lodsejere langs offentlige vandløb til infomøde, hvor kommunen har fremlagt sit syn på vandløbsforvaltning, hvordan bredejere kan medvirke til at forbedre den økologiske tilstand af vandløbene, og ikke mindst hvordan der kan samarbejdes om de fremtidige indsatser, der er defineret i vandplanerne.

Mål for vandkvalitet og miljømæssige forhold i vandløbene er fastlagt i de statslige Vandplaner (se link i boksen til højre under eksterne links). Retningslinierne beskriver de overordnede rammer, kommunen skal forvalte vandløbene efter. Indsatsen til, hvordan målet nås, beskrives i den kommunale vandhandleplan (se ligeledes link i boksen til højre under eksterne links). Af handleplanen fremgår bl.a. kommunens prioritering for indsatsen og forslag til selve indsatsen.

Nogle vandløb er desuden beskyttet af en åbeskyttelseslinie. Den går fra kanten af åen og ca. 150m på land. Se desuden afsnittet om beskyttede områder efter anden lovgivning i internt linkboks.

Dette tema er nyt i kommuneplanen i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. Dette er en konsekvens af statens vandplaner.

 


 

 
 

Beskyttede områder efter anden lovgivning

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Udtræk af retningslinier fra vandplanerne (midlertidig annulleret)

Kommunens Vandhandleplan (midlertidig annulleret)

Syddjurs hjemmeside om vand

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk