Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Biologisk mangfoldighed

Biologisk mangfoldighed

> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> Konkrete handlinger for naturen
> PEFC certificering af skove
> Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter
> Naturture og -formidling

Fremme af den biologiske mangfoldighed er et indsatsområde, der har været prioriteret i kommunernes tidligere lokal Agenda 21-strategier. Det er i særdeleshed beskyttelsen af søer og vandløb som fremhæves, og det skal blandt andet ske ved at beskytte flere områder, ved f.eks. at etablere bræmmer langs vandløb og åer. Derudover er der beskyttelsen af havene og skovrejsningspotentialerne - både for at beskytte grundvandet, men også for at sikre biodiversiteten og friluftslivet. Spredningskorridor og flere udpegninger af mulige naturområder kan også være med til at sikre biodiversiteten. Sidste tema er udryddelsen af invasive arter såsom bjørneklo.

Syddjurs Kommune

Dette område er behæftet med mangeartede og forskellige lovkrav og ønsker fra f.eks. EU, Staten og Danmarks Naturfredningsforening. Det er f.eks. krav til at kommunerne skal følge op med handlingsplaner til de statslige natur- og vandplaner. Der er også tilsynskrav fra kommunens side til § 3-områderne og bilag IV arter. Dertil har kommunen forpligtet sig på kravene i PEFC-certificeringen af de kommunale skove. Mange af de naturprojekter, der igangsættes går ofte på tværs af de forskellige indsatser.

Det er dog afgørende at fremhæve, at Syddjurs Kommune ikke alene kan sikre en fremtidig biologisk diversitet. Derfor er formidling af, hvordan naturen kan benyttes på naturens præmisser, væsentlig. Derved skabes en generel forståelse for naturen og beskyttelse af denne.

Som introduktion til den kommende kommuneplan vil Syddjurs Kommune revidere den eksisterende Naturkvalitetsplan.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Status og offentlighed

Kom med bemærkninger her

 

Planlovens kapitel 6a om lokal Agenda 21 

Naturstyrelsens side om lokal Agenda 21

Kommunernes landsforening om lokal Agenda 21

Miljøministeriet

Klima- og energiministeriet

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk