Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 God byudvikling

God byudvikling

> Tilgængelighed
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang
> Krav til energibyggeri
> Varmeplanlægning
> Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur
> Sund og bæredygtig byudvikling
> Sundhedsfremme

God byudvikling henviser i nærværende betydning til fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Der er igennem årene kommet stadig større opmærksomhed på dette indsatsområde, hvor især fremme af cyklismen har høj prioritet i mange kommuner. Men også fremme af kollektiv trafik, byudvikling efter stationsnærhedsprincippet samt fremme af lavenergihuse nævnes ofte.

Andre temaer under dette indsatsområde kunne være fremme af bæredygtige byggematerialer, opsamling af regnvand, mere grønt i byerne, hensyn i byudviklingen i tilfælde af oversvømmelse efter større regnskyl samt minimering af transportbehov generelt.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune prioriterer stor opmærksomhed på tilgængeligheden til og rundt i kommunen. Dette skal ses i lyset af, at Syddjurs Kommune er en udpræget bosætningskommune kendetegnet ved en meget høj forbindelse og kontakt til Aarhus og det øvrige østjyske bybånd. En god infrastruktur er derfor væsentlig for Syddjurs Kommunes mulighed for at udvikle sig.

Lokalt er det også væsentlig for borgerne, at de har adgangen til praktiske steder som detailhandel, skoler, dagtilbud, aktivitetstilbud samt muligheden for bevægelse og at benytte naturen og landskabet. En ”sund” byudvikling vil, i fællesskab med andre indsatser, kunne være med til at fremme borgernes generelle sundhedstilstand og tilfredshed.

Klimaet og dens forandringer står som alle andre steder også i Syddjurs højt på dagsordenen. Derfor retter Syddjurs Klimaplan og lokal Agenda 21 ligeledes opmærksomheden på forebyggelse af klimaforandringerne bl.a. ved klimatilpasninger af bygninger og infrastruktur. Der vil også i byudviklingen være en øget opmærksomhed på hvordan byudviklingen kan ske, så den reducerer det lokale og nationale forurening og energiforbrug, bl.a. igennem krav til energibyggeri og adgang til stier og kollektiv trafik.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Status og offentlighed

Kom med bemærkninger her

 

Planlovens kapitel 6a om lokal Agenda 21 

Naturstyrelsens side om lokal Agenda 21

Kommunernes landsforening om lokal Agenda 21

Miljøministeriet

Klima- og energiministeriet

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk