Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 God byudvikling Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur

God byudvikling

> Tilgængelighed
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang
> Krav til energibyggeri
> Varmeplanlægning
> Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur
> Sund og bæredygtig byudvikling
> Sundhedsfremme

Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur

  • Vision: Syddjurs Kommune ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens erhvervsliv og samtidig skabe værdi for kommunens borgere. (Vision – Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Fysisk planlægning – For alle nye lokalplaner og relevante sektorplaner skal klimatilpasningen aktivt indtænkes, dvs. håndtering af regnvand, energibesparelse, skyggegivende beplantning m.v. (Målsætning – Klimaplan 2011)
  • Byggeri og anlæg – Planlægning for anlæg og byggeri i lavbundsarealer og andre arealer, der er truet af oversvømmelse, skal ske under hensynet til risikoen for forhøjet vandstand. (Målsætning – Klimaplan 2011)
  • Byggeri og anlæg – Al nybyggeri og renovering af eksisterende anlæg skal overholde de nyeste klimatilpassede dimensioneringskrav. (Målsætning – Klimaplan 2011)
  • Byggeri og anlæg – Der må ikke opføres byggeri under kote 2,0 (DVR 90). (Syddjurs Kommuneplan 2009 og Målsætning – Klimaplan 2011)
  • Byggeri og anlæg – Sokkelhøjden på nybyggeri må ikke ligge under kote 2,5 (DVR 90) (Syddjurs Kommuneplan 2009 og Målsætning – Klimaplan 2011)
  • Håndtering af regnvand – Som udgangspunkt skal regnvand fra tagflader og befæstede arealer håndteres på egen grund – enten via nedsivning eller via regnvandsbassin, der gerne skal udnyttes til rekreative formål. (Målsætning – Klimaplan 2011)
  • Håndtering af regnvand – Nye regnvandsbassiner skal som udgangspunkt dimensioneres til max. 1 – 2 l/ sek/ reduc. ha. med mindre, at der foreligger dokumentation for at recipientvandløbet ikke bliver hydraulisk overbelastet. (Målsætning – Klimaplan 2011)
  • Håndtering af regnvand – I forbindelse med etablering af nye eller renovering af eksis. fælleskloakeringssystemer, vil regnvandet som udgangspunkt bliver separeret fra. (Målsætning – Klimaplan 2011)


Som følge af klimaændringer og heraf følgende vejrfænomener som eksempelvis skybrud og hævede vandstande, er en fremtidig klimatilpasning af bygninger og infrastruktur nødvendig.

Disse klimatilpasninger sker blandt andet ved, at nye bygninger og veje ikke bygges på arealer, hvor man med stor sandsynlighed kan beregne, at der vil komme oversvømmelser. Eller det sker ved at sikre eksisterende bygninger og veje, ved f.eks. etablering af diger eller ved sikring af kloakeringssystemet og vandløbene, således at disse kan håndtere de større mængder vand.

En yderligere beskrivelse af de ovenstående målsætninger fra Syddjurs Kommunes Klimaplan kan ses ved link i ekstern box.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner

Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer

Planstrategi - Klimaplan

 

Syddjurs Kommunes side om klimatilpasning af bygninger og infrastruktur

Syddjurs Kommunes side om klimaplanen

Syddjurs Kommuneplan 2009

Yderligere klimalinks

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk