Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Mindre miljøbelastning Energi- og klimaregnskab

Mindre miljøbelastning

> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Energi- og klimaregnskab
> Indkøbspolitik
> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> PEFC certificering af skove
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang

Energi- og klimaregnskab

  • Syddjurs Kommune vil være blandt de kommuner, der har den laveste CO2-udledning pr. borger. (Vision - Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Syddjurs Kommune vil reducere sit eget energiforbrug og CO2-udledning på lige fod med sine borgere og erhvervslivet. (Vision - Syddjurs Klimaplan 2011)


Syddjurs Klimaplan redegør nærmere for energi- og klimaregnskabet for Syddjurs Kommune. Men de anførte målsætninger i klimaplanen vil medfører en reduktion af CO2 udledning på ca. 35 % frem til 2020.

Kommunens energiregnskabet koncentrerer sig om, hvilke typer af energiforsyning, der anvendes i kommunen, samt hvad energien anvendes til. Det er delvist opgjort på baggrund af lokale forhold samt gennemsnitlige nationale og regionale opgørelser fordelt efter indbyggere i kommunen.

Kommunens CO2-udledning

Syddjurs Kommunes samlede energiforbrug er for 2009 opgjort til 5.433 TJ eller 1.509.167 MWh. Dette svarer til en udledning på 291.000 tons CO2 eller 7,1 tons CO2 pr. indbygger. En udledning på 7,1 tons CO2 pr. indbygger er mere end Regeringens målsætning på max. 2 tons, men mindre end landsgennemsnittet på ca. 9 tons CO2. Placeringen under landsgennemsnittet kan primært tilskrives, at størsteparten af den lokalt producerede fjernvarme baseres på afbrænding af lokalproduceret halm og træflis, der er CO2-neutrale energikilder.

En af konklusionerne i Energi- og klimaregnskabet for 2009 er bl.a. at Syddjurs Kommune ligger en del over landsgennemsnittet i forhold til andelen af vedvarende energi som ligger på 17 % i Syddjurs Kommune, hvilket især kan tilskrives det store forbrug af biomasse hos fjernvarmeværkerne. En anden er, at det er et nationalt ansvar at nedsætte CO2-udledningen fra produktion af elektricitet og transport, men at Syddjurs Kommune kan gøre en del for at nedsætte varme- og energiforbruget fra olie og elektricitet.

Se yderligere I Syddjurs Klimaplan 2011 i ekstern boks til højre. Se desuden også afsnittet om varmeplanlægningen i lokal Agenda 21.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21?

Planstrategi - Klimaplan

 

 

Syddjurs Kommunes side om klima og energi

Syddjurs Kommunes side om klimaplanen

Syddjurs Kommunes side om klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Syddjurs Kommunes klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Yderligere klimalinks

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk