Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Samspil på tværs Stier og adgang

Samspil på tværs

> Civilsamfundet
> Indkøbspolitik
> Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift
> Varmeplanlægning
> Stier og adgang
> Sundhedsfremme
> Naturture og -formidling

Stier og adgang

  • Kommunens målsætning: At der arbejdes for at få udbygget stinettet i kommunen, som kan medvirke til at flere vil benytte cyklen. (Trafiksikkerhedsplanen 2009)
  • Kommunens målsætning: At antallet af børn, der cykler og går til skole, øges fra 54 % til 74 % frem til 2012. (Trafiksikkerhedsplanen 2009)
  • Kommunens målsætning: At trygheden forbedres generelt både gennem adfærdsændringer og konkrete ombygninger. (Trafiksikkerhedsplan 2008-2012)
  • Byrådet vil arbejde for, blandt andet igennem en planlægning for et sammenhængende stisystem, at sikre adgangen til naturen i Syddjurs Kommune. (Syddjurs Kommuneplan 2009)
  • Byrådet vil sikre, at der i tilknytning til boligområderne findes gode opholdsarealer og let adgang til udendørs motion i form af adgang til grønne områder og stier. (Syddjurs Kommuneplan 2009)


Stier kan være mindre, lokale stier internt i en by eller det kan være længere cykel- eller vandrestier i det åbne land eller i skove. På Syddjurs Kommunes hjemmeside ses mange af de forskellige vandre- og cykelruter i Syddjurs Kommune samt reglerne for at opholde sig i naturen. Se ekstern box til højre.

Formålet med at sikre et bredt net af stier i Syddjurs Kommune er følgende:

  • Mulighed for at bevæge sig fra A-B.
  • Minimering af brug af motoriseret transportmidler og derved mindskelse af bl.a. CO2-udledning.
  • At skabe større bevægelsesfrihed, blandt især unge og ældre.
  • At skabe mere bevægelse/ sundhed blandt borgerne.
  • At skabe mulighed for rekreative oplevelser både for borger og turister.

Der er således såvel miljømæssige og sociale som økonomiske incitamenter.

De miljømæssige fordele opnås især, hvis borgernes hverdagstransport sker ved cykel eller gang frem for ved motoriseret køretøjer. De sociale fordele er, at den enkelte borger bliver sundere af at bevæge sig og komme ud i naturen. De økonomiske fordele er for kommunen, hvis flere børn selv kan komme til deres skole frem for at skulle benytte en skolebus samt på sigt ved mindre sundhedsudgifter.

Syddjurs Kommune har i sin trafiksikkerhedsplan især opmærksomhed på etableringen af stier, der kan gøre det muligt for flere skoleelever selv at cykle sikkert til skolen. Trafiksikkerhedsplanen forventes revideret hvert 4. år. Se plan og handlingsplan i ekstern box til højre.

Syddjurs Kommune er konstant opmærksom på muligheden for at etablere kortere og længere stier. Kommunen har i denne forbindelse blandt andet arbejdet sammen med flere lodsejere for at etablere de såkaldte Spor i landskabet, se link i ekstern box til højre.

Der er f.eks. etableret stier fra Rønde til Kalø Slotsruin, i Rosenholm Skov til Ivers Kilde og trappe op til Mols Hoved. Der er ligeledes igangsat etablering af banestien mellem Ryomgård og Pindstrup, og der er etableret cykelstier nord for Ebeltoft langs med hovedlandevejen. Dertil er Mountainbikebanen i Sønder Plantage nær Ebeltoft by netop indviet.

Der er i samarbejde med Norddjurs Kommune blevet udgivet et stikort for hele Djursland, hvilket gør det muligt for både lokale og turister at tage på længere cykel- eller vandreture samt benytte de afmærkede ruter i skove og det åbne land. Der er ligeledes blevet udarbejdet et kystkort, som beskriver strandene og mulige overnatningssteder langs kysten.

Det er i kommuneplanen blevet tydeliggjort, at der i alle nye byudviklingsprojekter skal tages særlige hensyn til de svage trafikkanter og deres adgang til og fra samt igennem byudviklingsarealer. Blandet andet har der i forbindelse med Kolind byomdannelse stor bevidsthed om at få byen til at hænge bedre sammen, især i forhold til stier og adgange på tværs af bymidten.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Sund og bæredygtig byudvikling

Tilgængelighed

Kollektiv trafik

Sundhedsfremme

 

Sti- og kystkort over Djursland

Spor i landskabet

Syddjurs Kommunes side om Veje og Trafik

Masterplanen for infrastruktur på Djursland

Syddjurs Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2008

Handlingsplan 2009 - 2012 til trafiksikkerhedsplan 2008´

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk