Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Bosætning Bæredygtighed

Bosætning

> Bymønstre og byudvikling
> Bæredygtighed
> Helhedsplanlægning
> Værdiplanlægning
> Tilgængelighed
> Bosætningspolitik

Bæredygtighed


Byrådet ønsker, at bæredygtighed i bredeste forstand skal være bærende princip i planlæg­ningen – det være sig økonomisk, kulturelt, miljømæssigt og socialt.  

Udviklingen og væksten i Syddjurs Kommune skal ske på en bæredygtig måde og ud fra en overordnet plan. Vi ønsker, at den udvikling og tilflytning til kommunen, der allerede er i gang og vil blive forstærket i de kommende generationer, sker på bæredygtig vis.

Styringsopgaven er vigtig og betyder konkret,

  • at vi skal byudvikle så transportafstande og øvrigt ressourceforbrug minimeres
  • at vi udbygger i forlængelse af eksisterende by- og landsbysamfund i og uden for kommunen
  • at vi prioriterer tilgængelighed, afstand til centrum og udnytter eksisterende infrastruktur
  • og at vi sikrer tæthed i byudviklingen og dermed skaber bæredygtighed i veje, kloakker, fjernvarme, institutioner, kollektiv trafik mm.

De fleste af disse krav får større betydning i takt med fortsat centralisering og øget global opvarmning med deraf følgende nødvendige klimaindsatser.

Danmark er på både europæisk og globalt plan stærkt engageret i at reducere CO2-udledning. Det danske plansystem har i denne forbindelse som et bærende formål at opti­mere ressourceudnyttelsen ved byudvikling. Det betyder blandt andet, at byudviklingen skal tilrettelægges, så arealforbrug af god landbrugsjord, nyanlæg af infrastruktur og ressourceforbrug til transport minimeres.

For Syddjurs Kommune betyder dette konkret, at man skal se kommunen som en del af en regional bystruktur og tænke ud over kommunegrænsen, når det gælder byudvikling, boligudbygning, erhvervsudvikling, uddannelse, infrastruktur, landskab og miljø. Dette gælder særligt for byudviklingen i den vestlige del af kommunen, hvor nye byområder for at sikre den største miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed skal udpeges med udgangspunkt i Aarhus. Det er hertil og herfra borgerne i dag bevæger sig i stort omfang og hertil transportafstanden skal mindskes. Syddjurs Kommunes center er set fra et overordnet planlægningsperspektiv Aarhus og det øvrige østjyske vækstcenter. Byrådet vil i denne forbindelse i den kommende planperiode arbejde for at omsætte Kalø Bugt-projektet til kommuneplanlægning og herunder realisere de første etaper af et nyt byområde ved Rodskov.


 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Forside - lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21?

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Syddjurs Kommunes side om lokal Agenda 21

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk