Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Hvad er en planstrategi? Hvad er en planstrategi?

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er et politisk dokument, der skal synliggøre byrådets strategi for fremtidens arbejde i kommunen. Det er dermed en optakt til udarbejdelsen af kommuneplanen og en overordnet strategi for sektorplaner og politikker.

Ifølge planloven skal en planstrategi indeholde oplysninger om;

  • byrådets vurdering af og strategi for udviklingen
  • beskrivelse af den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen samt
  • stillingtagen til om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller indenfor definerede temaer.

En planstrategi skal vedtages af byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, det vil sige inden udgangen af 2011. Derudover kan byrådet vedtage en ny planstrategi, når dette findes nødvendigt. 

Se mere under afsnittet om planlovens bestemmelser i box med eksterne links til højre.

Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen

Byrådet i Syddjurs har fokus på Syddjurs Kommune som en bosætnings- og erhvervskommune (se mere under afsnittet Det er Syddjurs). Derfor har Byrådet i planstrategien koncentreret sig om de temaer, der kan supplere og styrke de værdier, der er væsentlige for at fastholde Syddjurs Kommunes styrker som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune tæt på Aarhus og det østjyske bybånd. Derudover har byrådet ønsket at rette opmærksomheden på Det innovative Syddjurs for at sikre Syddjurs Kommune som en fremtidens velfærdskommune.

Temaerne, der er centrale i byrådets arbejde er

  • Bosætning
  • Natur, kulturarv og landskab
  • Erhverv
  • Det innovative Syddjurs

Planlægning sket siden sidst

Syddjurs Kommune har arbejdet med mange projekter, både overordnede og konkrete. En oversigt kan ses under afsnittet Planlægning siden sidst

Kommuneplanen revideres indenfor temaer

Temaerne Bosætning, Natur, kultur og landskab, Erhverv samt Det innovative Syddjurs vil resultere i konkrete ændringer i en revideret kommuneplan. Klimaplanen, som netop er vedtaget, vil ligeledes kunne resultere i konkrete justeringer.

Statslige krav og ny lovgivning vil ligeledes resultere i ændringer, bl.a. i forhold til udpegning af arealer til større landbrugsbygninger.

Dertil vil der være en række administrative behov for ændringer og opdateringer.

Generelt vil der ske en revidering af alle Syddjurs Kommuneplan 2009's rammer for lokalplanlægning. Derved sikres muligheden for en forsat udvikling af byerne og kommunen.

En mere konkret beskrivelse af de temaer, der skal revideres vil kunne ses under Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan.


 

 

Forside - Planstrategi

Planlægning siden sidst

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Status og offentlighed

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk