Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Revidering af kommuneplan Ny planlov Ny planlov

Revidering af kommuneplan

Ny planlov


Den 3. maj 2011 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om planlægning nr. 424 til ikrafttrædelse 1. september 2011.

Hovedindholdet af de vedtagne ændringer er følgende:

  • Yderområdene (deriblandt Syddjurs Kommune) får muligheder for planlægning i kystnærhedszonen og for opførelse af helårsboliger i landzone.
  • Bedre muligheder for at udvide mindre erhverv i tidligere landbrugsbygninger i alle kommuner uden for hovedstadsområdet.
  • Nye muligheder for planlægning for store udvalgsvarebutikker og flytning af store butikker inden for bymidten.
  • Miljøministeren kan i særlige tilfælde fastsætte regler i et landsplandirektiv, der udlægger arealer til udvalgsvarebutikker uden for bymidten.
  • Fjernelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.

Disse planlovsændringer kan resultere i ændringer i forbindelse med revideringen af kommuneplanen.

Derudover kan der i perioden fra planstrategien vedtages, og til et forslag til kommuneplan 2013 skal vedtages komme flere planlovsændringer eller statslige udmeldinger, som vil kunne resultere i yderligere justeringer af kommuneplanen end de beskrevet i planstrategien.

 


 

 

Forside - Planstrategi

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Særlige værdifulde landbrugsområder

Fælles biogasanlæg

Store husdyrbrug

Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner

 

§ Lov om ændring af lov om planlæning nr. 424

Naturstyrelsen om Detailhandel

Naturstyrelsens Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen - eksempelsamling, dec. 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk