Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Revidering af kommuneplan Revidering af kommuneplan

Revidering af kommuneplan

Revidering af kommuneplan


Efter planlovens bestemmelser er det lovpligtigt hvert fjerde år i en planstrategi at tage stilling til om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller indenfor definerede temaer. Syddjurs Kommuneplan 2013 skal revideres efter udvalgte temaer.

Byrådets visioner

Temaerne Bosætning, Natur, Kulturarv og Landskab, Erhverv samt Det Innovative Syddjurs er de gennemgående temaer i Syddjurs Planstrategi 2011, og den overordnede vision er at fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og arbejdspladser. Der vil derfor ske en justering af kommuneplanen i forhold til denne vision og disse temaer. Disse ændringer vil være tydeligt markeret i kommuneplanen.

Rammer for lokalplanlægning

Generelt vil der ske en revidering af alle Syddjurs Kommuneplan 2009's rammer for lokalplanlægning, også benævnt de fysiske rammer. I nogle områder af kommunen vil det være nødvendigt at fastlægge nye rammer, mens det i andre områder vil være nødvendigt med justeringer af de eksisterende rammer, så disse lever op til de faktiske forhold og andre administrative grænser.

Nye og eksisterende helhedsplaner samt perspektivområderne vil langt hen ad vejen ligge til grund for nye rammer, men også borgernes ønsker og ideer vil være med i revideringen af rammerne.

Statslige interesser og lovgivning

I forhold til de statslige interesser er der en række krav som kommunen forventes at leve op til.

Derudover er der vedtaget flere nye love og bekendtgørelser, som har indflydelse på kommunernes planlægning. Disse emner vil resultere i ændringer og tilføjelser til kommuneplanen.

De statslige interesser og lovændringer resulterer i et større arbejde på følgende emner:

 • Krav til at kommuneplanen indholder retningslinier for 
  • varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlige værdifulde landbrugsområder,
  • beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg
  • beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftanlæg på store husdyrbrug
 • Ny planlov, med justeringer i forhold til kystnærhedszonen, landzoneadministrationen og detailhandel
 • Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner

Du kan læse mere i boksen til højre med interne links. 

Klimaplanen

Syddjurs Klimaplan og det efterfølgende arbejde vil medføre ændringer i Syddjurs Kommuneplan 2013. Det kunne være krav til helt konkrete områder f.eks. i forhold til byggeriets retningslinier eller det kunne være krav generelt i form af retningslinier og generelle rammer, f.eks. i forhold til byggeriets energiklasser. Det kunne også være udpegninger af naturgenopretningssteder eller andre arealer, der bør friholdes for ny bebyggelse.

Det forventes endvidere, at der kommer nye statslige udmeldinger på klimaområdet i den kommende tid, som vil have indflydelse på kommuneplanens revision.

Se mere om Syddjurs Klimaplan i boksen til højre.

Administrative behov

Udover disse temaer er der også rent administrativt behov for at opdatere en række konkrete temaer i kommuneplanen, både i forhold til at lette en kommende administration, men også for bedre at leve op til de statslige interesser. Dette vil især være i forhold til de geografiske udpegninger.

Disse er

 • Uønsket skovrejsningsområder og skovrejsningsområder
 • Udpegningen af badevandsområder
 • Naturkvalitetsplanen 
 • Generelle tilretning af faktuelle oplysninger såsom antallet af skolebørn og skoleplaceringer, tilrettelse af bygge og beskyttelseslinier osv.

 

 

Forside - Planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planlægning siden sidst

Status og offentlighed

Særlige værdifulde landbrugsområder

Fælles biogasanlæg

Store husdyrbrug

Ny planlov

Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner

Klimaplanen

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommune-planlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplan-lægningen - 2013

Kommuneplan-vejledning - 2008

Landsplanrede-gørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk