Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Revidering af kommuneplan Særlige værdifulde landbrugsområder Særlige værdifulde landbrugsområder

Revidering af kommuneplan

Særlige værdifulde landbrugsområder


Planlovens § 11a stk. 10 bestemmer, at kommuneplanen skal indeholde retningslinier for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder.

Der er allerede i den gældende kommuneplan udpeget jordbrugsområder indenfor skov og landbrug. Disse har dog karakter af at være områder, som ikke direkte er udpeget til andre formål eller interesser. 

De nyeste analyser af jordbrugserhvervene fra Statsforvaltningen gør det muligt at opkvalificere disse udpegninger. Syddjurs Kommune ønsker, at de eksisterende landbrugs- og skovområder udpeget i kommuneplanen bibeholdes, men at der samtidig udpeges særligt værdifulde landbrugsområder. Disse særligt værdifulde landbrugsområder vil derved skulle beskyttes ekstra i en afvejning om f.eks. ny byudvikling eller ved naturbeskyttelse.

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder skal repræsentere de områder, hvor Syddjurs Kommune mener, der er en høj grad af investeringssikkerhed og fortsat udviklingsmuligheder for de traditionelle jordbrugserhverv. Det betyder, at det især er jordens robusthed, der vil være i fokus ved udpegningen.

Der vil undervejs i processen være et tæt samarbejde med den lokale landboforening.


 

 

Forside - Planstrategi

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Store husdyrbrug

Fælles biogasanlæg

Ny planlov

Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner

 

Statsforvaltningens jordbrugsanalyser

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk