Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Planstrategi Revidering af kommuneplan Store husdyrbrug og biogasanlæg Store husdyrbrug og biogasanlæg

Revidering af kommuneplan

Store husdyrbrug og biogasanlæg


Baggrunden for at revidere kommuneplanen indenfor temaerne Store husdyrbrug og Fælles biogasanlæg er Aftalen om Grøn Vækst og en deraf følgende lovændring. Du kan læse mere om aftalen og lovteksten i boksen til højre.

I lov nr. 553 af 1/6 2011, Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love, vedtages det, at planloven skal ændres, så kommuneplanen skal indeholde retningslinier for

  • beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg
  • beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

Der er fra statslig side eller via lovgivningen ikke udstukket direkte henvisninger til, hvordan en sådan udpegning skal ske, og en del af det videre arbejde efter vedtagelsen af planstrategien er at fastlægge fremgangsmåden. 

Syddjurs Kommunes udgangspunkt er, at der skal planlægges for fremtidens driftsbygninger og biogasanlæg. Dvs. at der skal ske en positiv udpegning af de områder, hvor vi som kommune ville kunne se et stort potentiale i at placere store husdyrbrug og de dertil knyttede anlæg såsom biogasanlæg, gartneri eller lignende.

Udpegningen tager ikke udgangspunkt i de eksisterende driftsbygninger, ligesom den heller ikke ændrer på den eksisterende administration af tilladelser til nye driftsbygninger.

Store husdyrbrug

Store husdyrbrug er som udgangspunkt driftsbygninger med plads til mere end 500 DE. Der findes i dag omkring 400 husdyrbrug i Danmark med mere end 500 DE, og antallet forventes at vokse.

Udpegningen til hensigtsmæssige områder vil især ske med baggrund i gode transportmuligheder, områdets robusthed og de landskabelige interesser.

Fælles biogasanlæg

Et fælles biogasanlæg er efter aftalen mellem KL og regeringen (VK) et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret.

Anlægget vil som udgangspunkt kunne behandle 200 t husdyrgylle eller derover pr. døgn.

Udpegningen til hensigtsmæssige områder vil i høj grad ske efter samme kriterier som ved de store husdyrbrug og en synegi imellem områderne vil være hensigtsmæssig.

Sideløbende med kommuneplanlægningsprocessen er der igangsat planlægning for et fælles biogasanlæg ved Andi. Denne proces vil som udgangpunkt ikke blive påvirket af den overordnede planlægning.


 

 

Forside - Planstrategi

Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

Særlige værdifulde landbrugsområder

Ny planlov

Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner

 

Miljøministeriets side om Grøn Vækst aftalen

§ Lovændring nr. 553 af 1/6 2010

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Eksempelprojekter - www.fremtidsgaarde.dk

Statens Biogassekretariat

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk