Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan

 Planstrategi

       Det er Syddjurs!

             Bosætning, erhverv og turisme

             Det geografiske Syddjurs

             Det demografiske Syddjurs

             Budget

       Bosætning

             Bymønstre og byudvikling

             Bæredygtighed

             Helhedsplanlægning

             Værdiplanlægning

             Tilgængelighed

             Bosætningspolitik

       Natur, Kulturarv og Landskab

             Naturbeskyttelse og naturbenyttelse

             Naturformidling

             Nationalpark Mols Bjerge

       Erhverv

             Erhvervspolitiske tiltag

             Turistpolitiske tiltag

       Det innovative Syddjurs

             Nemmere, billigere, bedre

             Civilsamfundet og Syddjurs Kommune - en velfærdsalliance

             Medbetjening og borgerservice

 Lokal Agenda 21

       Mindre miljøbelastning

             Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift

             Varmeplanlægning

             Energi- og klimaregnskab

             Indkøbspolitik

             Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner

             PEFC certificering af skove

             Kollektiv trafik

             Stier og adgang

       God byudvikling

             Tilgængelighed

             Kollektiv trafik

             Stier og adgang

             Krav til energibyggeri

             Varmeplanlægning

             Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur

             Sund og bæredygtig byudvikling

             Sundhedsfremme

       Biologisk mangfoldighed

             Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner

             Konkrete handlinger for naturen

             PEFC certificering af skove

             Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter

             Naturture og -formidling

       Inddragelse af jer

             Naturture og -formidling

             PEFC certificering af skove

             Råd og samarbejder

             Civilsamfundet

             Sundhedsfremme

             Strategisk klimasamarbejde med virksomheder og organisationer

             Stier og adgang

       Samspil på tværs

             Civilsamfundet

             Indkøbspolitik

             Energibesparelse i kommunale ejendomme og -drift

             Varmeplanlægning

             Stier og adgang

             Sundhedsfremme

             Naturture og -formidling

 Kommuneplan


       Bosætning og byudvikling

             Det blå bånd - Kalø Bugt området

                   Rønde

                   Ugelbølle

                   Rodskov og Eskerod

             Det grønne bånd - Letbanebyerne

                   Hornslet

                   Mørke

                   Ryomgård

                   Kolind

             Ebeltoft område

                   Ebeltoft by

             Landområderne

                   Lime / Skørring

                   Pindstrup

                   Nimtofte

                   Thorsager

                   Feldballe - Tåstrup

                   Tirstrup

                   Balle

                   Vrinners

                   Knebel

                   Tved

             Det fysiske miljø

             Klima og byggeri

             Boliger til alle

             Generelle rammer for lokalplanlægning

             Kolonihaver

             Byggeri i landsbyer

             Byggeri i det åbne land

             Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

       Det gode liv

             Sundhedspolitik

             Ældre

             Familie og Børn

             Grundskoler

             Dagtilbud 0-6 år

             Voksne handicappede

             Kulturtilbud

             Fritidstilbud

             Distriktsråd

             LAG Djursland

       Klima og energi

             Lavbundsarealer

             Spildevand

             Klima og byggeri

             Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder

             Miljøvurderinger (MV & VVM)

             Cykelstier og -ruter

             Kollektiv trafik

             Varme- og naturgasforsyning

             Biogasanlæg

             Solcelleanlæg

             Vindmøller

       Landskab og kultur

             Fredninger og fortidsminder

             Bevaringsværdige kulturmiljøer

             Bevaringsværdige bygninger

             Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder

             Landskabelige interesseområder

             Landskabskarakter

             Geologiske interesseområder

             Kystnærhedszonen

       Natur og land

             Naturområder og mulige naturområder

             Naturkvalitet

             Spredningskorridorer og spærringer

             Beskyttede og sårbare arter

             Internationale naturbeskyttelsesområder

             Nationalpark Mols Bjerge

             Naturens rekreative værdier

             Skovrejsningsområder

             Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

             Særlig værdifulde landbrugsområder

             Nye store husdyrbrug

             Råstofindvinding

             Lavbundsarealer

       Vand

             Myndighedernes administration af miljølovgivningen

             Vandløb

             Søer

             Kystvande

             Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

             Lavbundsarealer

             Grundvand og drikkevandsforsyning

             Spildevand

       Turisme

             Turistpolitiske overvejelser

             Hoteller, Feriebyer og lign.

             Campingpladser og lign.

             Særligt arealkrævende fritidsanlæg

             Særligt støjende fritidsanlæg

             Lystbådehavne

             Sommerhusområder

       Erhverv

             Digital infrastruktur

             Detailhandel

                   Definition af detailhandel

             Erhvervsarealer

             Industri

             Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

             Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder

             Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder

             Støjhensyn

             Miljøvurderinger (MV & VVM)

       Infrastruktur

             Trafiksikkerhed

             Større trafikanlæg

             Veje

             Cykelstier og -ruter

             Kollektiv trafik

             Parkering

       Teknisk anlæg

             Strækningsanlæg

             Antennemaster

             Digital infrastruktur

             Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten

             Elforsyning

             Højspændingsledninger

             Varme- og naturgasforsyning

             Spildevandshåndtering

             Affaldshåndtering

             Biogasanlæg

             Solcelleanlæg

             Vindmøller

             Støjhensyn

             Miljøvurderinger (MV & VVM)

    

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk