Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan

Støjhensyn

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inden for støjbelastede områder kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål

Stk. 2. Der kan med følgende undtagelser ikke udlægges areal eller tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål i områder, hvor støjbelastningen fra Aarhus Lufthavn overstiger 55 dB(A), støjbelastede områder fremgår af kortet til højre

Stk. 3. I Tirstrup by kan der udlægges areal og tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål i områder, hvor støjbelastningen ikke overstiger 60 dB(A). I hele byområdet er det en betingelse, at der vælges bygningskonstruktioner, som sikrer, at støjniveauet indendørs ikke overstiger 30 dB(A) i sove- og opholdsrum

Stk. 4. Hvor særlige forhold taler for det, kan der tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål i landzoneområder uden for Tirstrup, hvor støjbelastningen overstiger 55 dB(A). Det er en betingelse, at der vælges bygningskonstruktioner, som sikrer, at støjniveauet indendørs ikke overstiger 30 dB(A) i sove- og opholdsrum

Stk. 5. Ved ny planlægning af støjfølsomme formål skal miljøstyrelsens til hver tid gældende vejledninger for grænseværdier for støj, som minimum respekteres

Denne side er under udarbejdelse

Støj stammer fra mange kilder, såsom veje, jernbaner, lufthavn, erhverv, skydebaner, forsvarets anlæg og støjende fritidsanlæg. Støj er ikke kun skadelig for hørelsen, men kan også have en indflydelse på menneskets generelle helbred. Derfor ønsker Syddjurs Byråd igennem planlægning, at minimere støjgener igennem en adskillelse af støjende og støjfølsomme aktiviteter. Støjfølsomme formål er især boliger og offentlige formål, såsom skole og plejehjem.

Støjhensyn

Helt generelt skal det sikres, både i kommune- og lokalplan samt ved landzonetilladelser, at der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i et støjbelastet område, uden at der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Det samme gælder omvendt ved tilladelser til støjende aktiviteter. 

Miljøstyrelsen har vejledende grænseværdier for støj i støjfølsomme områder, og disse vil Syddjurs Kommune respektere. Det betyder, at der ved ny planlægning i områder, hvor støjniveauet er for højt skal planlægges for støjdæmpende foranstaltninger. Grænseværdierne for støj er ikke det samme for de forskellige kilder, f.eks. er grænseværdierne for bolig højere, når støjen kommer fra tog, end hvis det var fra trafikken. Dette skyldes blandet andet menneskes fornemmelse af gene fra de forskellige støjtyper.

Problemer som følge af etablering af støjende virksomhed, motorsportsbaner, skydebaner eller lignende forudsættes generelt løst efter miljøbeskyttelsesloven. Mens problemer vedrørende trafikstøj så vidt muligt skal løses igennem planlægningen, f.eks. ved afskærmende foranstaltninger eller lignende. Der henvises i øvrigt til afsnittet Særligt støjende fritidsanlæg.

Ved større kultur og fritidsarrangementer kan der også være støjhensyn at tage. I Syddjurs Kommune er der arealer som generelt er egnet til sådanne arrangementer. Det er politiets opgave, at håndtere sådanne arrangementer.

Aarhus Lufthavn i Tirstrup

Det mest støjende anlæg i Syddjurs Kommune er Aarhus Lufthavn i Tirstrup. Der er rundt om lufthavnen lagt nogle støjkonsekvensområder som kan ses af kortet. De dækker et større område end det lufthavnen udnytter på nuværende tidspunkt. Det gør, at der i fremtiden er mulighed for en eventuel udbygning af lufthavnen. Ny bebyggelse til støjfølsomme formål, skal inden for dette område overholde nogle helt specifikke krav til den indendørs støjbelastning.

 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk